Bewaarde reizen (0)
Er zijn geen bewaarde reizen gevonden.

Voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Younique Travel

Tsja, de kleine lettertjes die er ook bij horen. Ze lijken formeel of streng, maar gelukkig proberen wij ze altijd in het voordeel van jou als klant toe te passen wanneer dat nodig is.
 


Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepas­sing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Younique Travel te Amsterdam, handelende onder de naam Younique Travel, hierna te noemen de or­ganisator, enerzijds en de opdracht­gever of derden (zoals bijvoorbeeld de door deze uitgenodigde deelnemers) ander­zijds.
2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van de organisator.
3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Prestatie
De omvang en de aard van de door de organisator te verrich­ten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de organisa­tor schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccep­teerde aanbod (offerte). Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schrif­telijke toestemming van de organisator. Kenne­lij­ke fouten en vergissingen in de offerte binden de organisator niet. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verant­woordelijkheid van derden uitgege­ven.

Artikel 3. Werkwijze
1. Het eerste, persoonlijke gesprek met YT is steeds vrijblijvend en zonder kosten.
2. In de eerste offerte van YT wordt een globale opgave gedaan van de kosten van een gedetailleerde offerte en de werkwijze van YT. Tenzij anders overeengekomen, zijn aan deze offerte geen kosten verbonden.
3. Indien de opdrachtgever met de offerte akkoord gaat, bevestigt YT, nadat eventuele details en wijzigingen zijn verwerkt, zulks in een opdrachtbevestiging, die de opdrachtgever voor akkoord ondertekent.

Artikel 4. Reglement inzake inspectiereizen
Indien de organisator een inspectiereis aanbeveelt en de opdrachtgever dit niet wenst, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, indien de te gebruiken locaties en accommodaties niet voldoen aan het verwachtingspatroon. Een inspectiereis wordt door de organisator zonder opslag (netto inkoopkosten) georganiseerd en gefactureerd. Voor de begeleidende projectmanager van de organisator wordt het gereduceerde bedrag van Euro 250,-- per dag of dagdeel berekend. Indien om welke reden dan ook na de inspectie de reis wordt geannuleerd, zal het volledige begeleidingstarief van Euro 450,-- alsnog worden berekend.

Artikel 5. Totstandkoming
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de op­drachtgever van het aanbod van de organisator.
2. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betref­fende hem­zelf en de andere deelnemer(s), die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver­plichtingen, die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeen­komst voortvloei­en.

Artikel 6. Prijs
1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overge­legde programmavoorstel, geldt per persoon in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Diensten die nadien worden toegevoegd of gewijzigd, dienen door de organisator schriftelijk bevestigd te worden en worden, zonder tegenbericht van de opdrachtgever, als geaccepteerd beschouwd.
2. De prijs van dranken wordt in de offerte c.q. overeenkomst als stelpost vermeld. Dranken worden op basis van werkelijk gebruik gefactureerd, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.
3. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven tijdens de reis worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse door de organisator voldaan en achteraf alsnog bij de eindfactuur in rekening ge­bracht, verhoogd met een opslag van 5%.
4. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belas­tingen, zoals deze de organisator bekend waren bij het uit­brengen van de offerte.
5. Tenzij anders vermeld, is de buitenlandse BTW inbegrepen in de vermelde prijzen. Verschuldigde Nederlandse BTW is niet inbegrepen (zoals over diensten inzake uitnodigingsbeleid, vervoer op Nederlandse bodem en de organisatiekosten).
6. De organi­sator heeft het recht om tot 1 dag voor de aanvang van de reis de prijs te verhogen in verband met wijzi­gin­gen in de ver­voerskos­ten (met inbegrip van brandstof­kos­ten), de verschul­digde heffingen en de toepasselijke wis­sel­koer­sen. Recht op schadevergoeding heeft de op­drachtgever niet.

Artikel 7. Betalingsschema
1. Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners, zoals vervoerders en accommodatieverschaffers, veilig te stellen, dient de organisator deze tijdig aan zich te binden en daartegen­over zich aan de door deze gehanteerde beta­lings- en annulerings­voorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden, mits schriftelijk anders afgesproken en bevestigd met de opdrachtgever, de volgende betalings­termijnen:
a. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden;
b. 85% van het totaalbedrag dient uiter­lijk 15 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
c. 100% van het totaalbedrag dient uiter­lijk 8 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.
3. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4. Bij niet tijdige betaling kan de organisator de overeen­komst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 9 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 8. Wijzigingen door de opdrachtgever
1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de op­dracht­gever zullen door de organisator voor zover moge­lijk worden uitgevoerd. Wel zullen even­tu­ele door de uitvoe­rende dienstverleners in rekening gebrachte meerkos­ten met de in de offerte bepaalde organisatiekosten, worden doorbere­kend.
2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het pro­gramma wordt beschouwd als een (deel-) annulering door de opdracht­gever, waarop artikel 9 lid 2 van toepassing is.


Artikel 9. Annuleringen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende bepalingen:
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan de organisator de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 12 weken voor vertrek: 35% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot 7 weken voor vertrek: minimaal het in artikel 7 lid 1 sub b bedoelde bedrag;
c. bij annulering vanaf de 50e dag (inclusief) voor vertrek of later: maximaal de gehele reissom, alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percenta­ges vermenig­vuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenig­vuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers. Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de organisator het recht de reissom voor de overblijven­de deelne­mers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de organisator bereikt.
3. Bij het vroegtijdig printen, dus voor de officiële deadline van vliegtickets, welke in schriftelijk overleg en bevestiging gebeurt met de opdrachtgever, zullen bij (deel)annulering altijd 100% van de ticketkosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Tenzij het hier bovenstaande lid 3 van toepassing is. Van toepassing zijnde luchthavenbelastingen die inclusief de reissom zijn zullen indien gerestitueerd door de vliegmaatschappij aan de organisator, wel aan de opdrachtgever worden gerestitueerd door de organisator. Na aftrek van deze ticket annuleringskosten is op de rest van de reissom van de te annuleren overeenkomst Artikel 9 lid 1 sub a, b en c van toepassing. Ook indien (een gedeelte van) deze kosten nog niet door de opdrachtgever zijn (aan)betaald, zijn deze kosten verschuldigd aan de organisator en direct opeisbaar. Tenzij het hier bovenstaande lid 3 van toepassing is.

Artikel 10. Verzekeringen
De organisator is bereid om te bemiddelen bij het tot stand komen van de nodige reisverzekeringen en een annuleringsver­zeke­ring. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om voor een reisverzekering te zorgen of te controleren, dat de deelnemers een reisverzekering bezitten, welke de organisator verplicht stelt aan al haar reizigers en deelnemers aan elk reis arrangement.

Artikel 11. Documenten/visa/inentingen
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de organisator algemene informatie betreffende pas­poorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen, reisverzekering polissen etc.
3. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.
4. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever zelf bij de betrok­ken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor ver­trek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 12. Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkheid
1. De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de organisator. De organisator neemt desgewenst op zich tijdig voor schrif­telijke informatie over het reisschema en de accommodatie­adressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder ver­spreid worden.
2. De leiding van de reis of het evenement berust uit­slui­tend bij de verte­genwoordiger van de organisator.

Artikel 13. Niet doorgaan/wijzigingen wegens gewichtige omstandigheden aan de zijde van de organisator
1. Indien de reis niet door kan gaan wegens gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, is de organi­sator verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len. Door deze kennisgeving geldt de over­eenkomst als ontbon­den.
2. Indien de reis gewijzigd dient te worden wegens gewichtige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, is de organisator­ verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden de reis te laten door­gaan, alsdan het recht om deze overeen­komst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving door de organisator is verstuurd.
3. Indien deze overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande ontbonden wordt, is de organisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, minus de reeds betaalde gelden aan leveranciers of derde partijen, aan de opdrachtgever te restitueren. Tot meer dan dat is de organisator jegens de opdrachtgever echter niet gehou­den.
4. Indien de reis niet door kan gaan of niet door kan gaan als is overeengekomen wegens  gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, in specifieke calamiteiten als bijvoorbeeld (dreigende) oorlogsituaties, (dreigende) natuurrampen, (dreigende) terroristische aanslagen, is de organisator niet aansprakelijk of verantwoordelijk te houden voor eventueel gemoeide annuleringskosten of omboekkosten. Deze zijn te allen tijde voor de kosten van de opdrachtgever. De organisator zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich echter inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken.
5. Indien de reis niet door kan gaan of niet door kan gaan als is overeengekomen wegens gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, in specifieke het faillisement van een luchtvaartmaatschappij, valt de mogelijk financiele schade niet onder de verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator echter zal meteen na de overeenkomst met de opdrachtgever, de opdrachtgever de mogelijkheden tot afsluiten van annuleringsverzekeringen en-of reisverzekeringen aanbieden. En zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken.
6. De organisator is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk te houden voor de inhoudelijke of financiele gevolgen van een door derde partij of gebruikte airline doorgevoerde (tijds)wijzigingen. De organisator zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich echter inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken en om de reis zo goed mogelijk te laten aanpassen nav de (tijds)wijziging.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator  

1. Indien de reis of het evenement niet overeenkomstig het draai­boek/offerte en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, is de organi­sator je­gens de opdrachtgever voor de daardoor opgekomen schade verant­woorde­lijk, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemer; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te reke­nen is aan een derde, die niet bij de levering van de in de reis of het evenement begrepen diensten is be­trokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis, die de organisator­ of degene van wiens hulp hij bij de uitvoe­ring van de over­een­komst gebruikmaakt, met inachtne­ming van alle mogelij­ke zorgvul­dig­heid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortko­ming in de uitvoering van de overeenkomst hem niet kan worden toegerekend tengevolge van overmacht als bedoeld in artikel 15.

2.Younique Travel kan zich beroepen op 'kennelijke fouten en kennelijke vergissingen'. In dat geval is er sprake van een situatie waarbij het aannemelijk is of gemaakt kan worden dat de reiziger inziet of in kan zien dat er een fout is gemaakt (bv verschrijving, over het hoofd zien van aanpassing van een reisonderdeel in een volgende offerteversie, verkeerd bedrag in offerte of factuur). In dat geval mag de reiziger de reisorganisatie niet aan zijn foute opgave houden. De strekking van deze algemene regel is dat men niet hoort te profiteren van elkaars fouten.


Artikel 15. Overmacht

In afwijking van artikel 6:75 BW worden onder overmacht verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhanke­lijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevol­gen ondanks alle voorzorgs­maatrege­len niet konden worden vermeden.

Artikel 16. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid organisator op grond van overeenkomst of wet (onrechtmatige daad)
1. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever of de deelnemer is verzekerd alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.
2. YT is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij deze schriftelijk door  YT worden bevestigd.
3. Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de aanwijzingen van YT, of van door haar bij de uitvoering van het arrangement ingeschakelde derden, niet opvolgt, is  YT niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
4. De aansprakelijkheid van  YT is te allen tijde beperkt tot het bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering.
5. Ieder aansprakelijkheid van YT, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na het einde van het arrangement  YT schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
6. YT aanvaardt geen aanspra­kelijkheid voor schade, waarvoor de gebruikelijke ziektekos­ten-, ongevallen-, reis- en/of annule­rings­kostenverzeke­ringen dekking plegen te geven.

Artikel 17. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van YT en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere werkstaking, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en wanprestatie van derden van wiens diensten YT gebruik maakt.
2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft YT het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen YT en de opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.


Artikel 18. Vrijwaring door de opdrachtgever
De opdrachtgever vrijwaart YT als organisator tegen vorderin­gen van deelnemers of andere derden, die door of namens de opdrachtgever bij de reis betrokken zijn.

Artikel 19. Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwij­zin­gen van de organisator­ ter bevordering van een goede uitvoe­ring van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk medeaansprakelijk.
2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleve­ren, dat een goede uitvoering van een reis daar­door in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisa­tor van (voortzetting van) de reis worden uitgeslo­ten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeen­komst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 20. Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de over­een­komst als bedoeld in artikel 14, lid 1, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienst­verlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortko­ming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onver­wijld worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de organisator.
Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onver­wijld contact op te nemen met de organisator.
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk binnen 48 uur na terugkeer melding worden gemaakt bij de organisator.

Artikel 21. Rente en incassokosten
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplich­ting jegens de organisator voldoet, is over het nog verschul­digde bedrag een rente verschuldigd van 4% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoe­ding van buitengerech­telijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevor­derde, met een minimum van € 200,--.

Artikel 22. Ontbinding bij insolventie

De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surseance van betaling aan­vraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de organisator verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Alsdan zijn de bepalin­gen van artikel 9 van toepassing.

Artikel 23. Nederlands recht en Nederlandse rechter
1. Op alle verbintenissen tussen de organisator enerzijds en de opdrachtgever en/of de (reis)deelnemers anderzijds is met uit­slui­ting van ieder ander rechtsstelsel en van de verwijzings­regels van het Nederlands internationaal privaatrecht het Neder­lands recht van toepassing.
2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, is met uitsluiting van iedere andere rechter opgedra­gen aan een bevoegde rechter in Nederland. 

 

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden
YT is bevoegd ten alle tijden wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgeving in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 25. Algemene voorwaarden van derden

In voorkomende gevallen zijn, naast de algemene voorwaarden van YT, tevens de voorwaarden van onze toeleveranciers van toepassing. Indien de voorwaarden van onze toeleveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van YT, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt.